Pattaya Bay Thai Restaurant

Pattaya Bay Thai Restaurant

Pattaya Bay Thai Restaurant

1727 North Vermont Avenue (323) 666-0880 Hours